Home
 
 Home  |   Contact  |   Sitemap    
 
    U bent nu hier:  8baan Payroll Services  >>  Werkwijze payrolling
 
 
 
   

Werkwijze payrolling

Inschrijving

Voordat een medewerker aan de slag gaat behoort 8baan Payroll in het bezit te zijn van de volgende zaken:

  • Een leesbare kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart.
  • Een kopie van een eventuele tewerkstellingsvergunning
  • Een inschrijfformulier met alle actuele NAW gegevens (i.i.g. sofi-nummer, bank- of gironummer, adres)
  • De originele ingevulde loonbelastingverklaring
  • Een ingevulde risico-inventarisatielijst 

Pas als deze stukken in het bezit zijn van 8baan Payrolling kan de medewerker worden uitbetaald.

 

In de eerste week van iedere maand zal 8baan Payroll per post een loonspecificatie naar de medewerker sturen.

Aan het einde van het jaar ontvangen zij een jaaropgave. Het is dus van essentieel belang dat wij altijd in het bezit zijn van de meest actuele NAW gegevens.

Loonbetaling

  • ‘Ik heb mijn loon nog niet ontvangen’; Een betaling naar een bankrekening duurt meestal twee werkdagen voor het bedrag is bijgeschreven. Bij een girorekening soms wel vijf werkdagen. Mocht het loon na inlevering van de urendeclaratie niet binnenkomen dan kan direct contact worden opgenomen met 8baan Payrolling.
  • ‘Klopt het bedrag wel dat ik heb ontvangen?’; Bij dit soort vragen is het makkelijk om de medewerker direct contact op te laten nemen met 8baan Payrolling,
  • Vragen over andere ‘technische’ zaken zoals over belastingen, verzekeringen en zaken over arbeidsrecht, kunnen het beste direct aan 8baan Payrolling  worden gesteld.

Ziek?

Wanneer iemand ziek wordt dient dit twee maal te worden gemeld; 8baan Payroll  dient te worden gebeld voor 9.30u en zij zal de ziekmelding doorgeven aan het UWV. Ook wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor aanvang van het werk, de opdrachtgever door de medewerker op de hoogte gebracht.
 
Wanneer iemand weer beter is, wordt dit doorgegeven aan 8baan Payroll, ook belt de medewerker zelf de zogeheten ‘beter-meldlijn’ van het UWV (035-6253760). Deze lijn is 24 uur per dag bereikbaar.
 
Voor gedetacheerd personeel geldt ook dat zij zowel 8baan Payroll als de opdrachtgever op de hoogte moeten brengen van hun ziekte. Er wordt in dit geval geen contact opgenomen met het UWV, derhalve hoeft de medewerker wanneer deze weer beter is niet de ‘beter-meldlijn’ te bellen.

Vakantiegeld, vakantiedagen en kort verzuim & bijzonder verlof

Over het bruto uurloon worden zogenaamde ‘reserveringen’ opgebouwd. Net als in iedere andere arbeidsovereenkomst wordt er 8% gereserveerd als vakantietoeslag. Deze toeslag wordt bij een voortdurend dienstverband tweemaal per jaar uitgekeerd en wel in week 26 en week 52. Ook wordt er gereserveerd voor vakantiedagen. Bij een fulltime functie wordt per maand in totaal 16 uur vakantiedagen opgebouwd. Per saldo wordt per ieder gewerkt uur 10,39% aan vakantiedagen gereserveerd.
 
Wanneer iemand doorbetaald verlof wil opnemen dient dit uiteraard te worden besproken met de opdrachtgever en met 8baan Payroll. De opgebouwde vakantiedagen kunnen in dit geval worden uitgekeerd, met als maximum het bedrag dat tot dan toe is opgebouwd.
 
Wanneer iemand iets later komt door bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter, kan ook dit deel worden doorbetaald. Dit komt uit de reserveringen voor kort verlof en bijzonder verzuim. Dit betreft een reservering van 0.60% van het brutoloon.

Einde dienstverband

Elke overeenkomst eindigt tijdens fase 1 en 2 van rechtswege, derhalve zonder dat opzegging nodig is, op het moment dat de terbeschikkingstelling van de medewerker door 8baan Payroll aan de inlener ten einde komt. Het eindigen van de terbeschikkingstelling kan onder meer geschieden: doordat de inlener om welke reden dan ook niet langer van uitzendwerk of de medewerker gebruik wil of kan maken. Doordat de medewerker om welke reden dan ook, daaronder begrepen arbeidsongeschiktheid, niet langer de bedongen arbeid wil of kan verrichten. 8baan Payroll en de medewerker stellen elkaar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte van de (aanstaande) beëindiging van de terbeschikkingstelling c.q. van de overeenkomst.
 
Indien gedurende de looptijd van een overeenkomst voor bepaalde duur (fase 3) het werk wegvalt doordat de inleenopdracht wordt beëindigd en/of ingetrokken, dient 8baan Payroll het gebruikelijk loon door te betalen tot het einde van de overeenkomst.
 
 
Vragen? Bel ons op : 020 - 671 18 88. We zijn iedere werkdag van 9.00 uur tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar voor al uw vragen.
 

 
© 2020 8baan

Keizersgracht 450-2
1016 GD Amsterdam
Tel: 020-6711888

Privacy statement Disclaimer Home Over 8baan 8baan Payroll Services Werkgevers Levensloopregeling