Home
 
 Home  |   Contact  |   Sitemap    
 
    U bent nu hier:  Levensloopregeling  >>  Vragen over de levensloop
 
 
 
   

20 Vragen over de levensloopregeling

 

1. Mijn werkgever biedt een collectieve regeling aan, moet ik hieraan meedoen?
2. Wat houdt de levensloopregeling eigenlijk in?

3. Kan iedereen mee doen aan de levensloopregeling ?
4. Hoeveel kan ik maximaal opbouwen ?

5. Wat zijn de redenen om mee te doen aan de levensloopregeling?

6. Waarvoor kan ik verlof opnemen?

7. Wat is de maximale duur van de verlofperiode ?
8. Hoe kan ik verlof opnemen ?
9. Kan ik verlof opnemen zonder toestemming van de werkgever?
10. Mag ik de spaarloonregeling er naast houden ?
11. Ik ben ouder dan 51 jaar en kan geen 210% meer opbouwen, geldt er een overgangsregeling ?
12. Wat is de peildatum voor de overgangsregeling?
13. Kan mijn verlofspaarregeling worden omgezet in de levensloopregeling?
14. Ik koop mijn prépensioenafspraken af, mag ik deze storten in de levensloopregeling ?
15. Wat houdt de levensloopkorting in ?
16. Wat houdt de ouderschapsverlof korting in?
17. Hoe zit het als ik in enig jaar deeltijd ga werken, demotie krijg of loonsverlaging?
18. Kan ik mijn overuren, ATV- en/of verlofdagen omzetten in de levensloopregeling?
19. Moet ik voor 1 januari kiezen tussen spaarloon of levensloopregeling ?
20. Wat als door een goed beleggingsresultaat meer dan 210% is gespaard?
  

 

 

 

1. Mijn werkgever biedt een collectieve regeling aan, moet ik hieraan meedoen?


Nee, u bent volledig vrij in het kiezen waar u wilt sparen voor de levensloopregeling. Reden dat werkgevers collectiviteiten afsluiten is om de administratie in de hand te houden.

Ook als er een collectieve regeling via uw pensioenfonds wordt gesloten bent u niet verplicht hieraan deel te nemen. De werkgever is verplicht de premie over te maken naar het product van uw keuze!

 

Terug

 

2. Wat houdt de nu levensloopregeling eigenlijk in?


Op 1 januari 2006 wordt de levensloopregeling ingevoerd. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals zorgverlof, sabbatical, ouderschapsverlof en educatief verlof. Werknemers mogen het spaarsaldo ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan. De huidige verlofspaarregeling mag worden omgezet in de levensloopregeling.

 

Terug


3. Kan iedereen mee doen aan de levensloopregeling?


De levensloopregeling is een recht voor iedere werknemer. Je werkgever is verplicht mee te werken aan deze regeling en dient dus op jouw verzoek bedragen van het salaris in te houden en over te boeken naar de uitvoerder van de levensloopregeling.

 

Terug

 

4. Hoeveel kan ik maximaal opbouwen?


Het vermogen in de levensloopregeling mag maximaal 210% van het verdiende jaarsalaris zijn in het afgelopen kalenderjaar. Je mag jaarlijks maximaal 12% van het bruto jaarsalaris inleggen. De 12%-grens geldt niet voor de eenmalige inbreng uit afgekochte prepensioenrechten en voor werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder zijn maar jonger dan 56 jaar. Overigens kan door het rendement op het ingelegde bedrag het maximum van 210% van het jaarsalaris wel worden overschreden.

 

Terug

5. Wat zijn de redenen om mee te doen aan de levensloopregeling?


De levensloopregeling is de belangrijkste fiscaal ondersteunde mogelijkheid om eerder stoppen met werken mogelijk te maken. Door vermogen op te bouwen in een levensloopregeling heb je de flexibiliteit om tijdens jouw loopbaan verlof op te nemen, ofwel om het verlof vooruitlopend op het ouderdomspensioen op te nemen. Daarmee kies je zelf de exacte pensioendatum.

 

Terug

 

6. Waarvoor kan ik verlof opnemen?


In principe kan levensloop worden gebruikt voor alle vormen van verlof. Dus zowel voor bijvoorbeeld ouderschaps-, zorg-, of educatief verlof, als voor het eerder stoppen met werken. Je werkgever is echter niet verplicht aan de opname van verlof mee te werken, behalve voor de wettelijk geregelde verlofvormen.

 

Terug 

7. Wat is de maximale duur van de verlofperiode?


Je mag de lengte van een verlofperiode zelf bepalen binnen het levensloopsaldo dat is opgebouwd, uiteraard in overleg met je werkgever. Houd er rekening mee dat opgebouwde rechten in het kader van de sociale zekerheid worden gerespecteerd als het verlof maximaal anderhalf jaar bedraagt. Daarna is de Wet onbetaald verlof en sociale zekerheid niet meer van toepassing. Dit betekent dat de werknemer in deze situatie niet verzekerd is in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Indien een verlofperiode van langer dan 18 maanden wordt opgenomen direct voor de pensioendatum is dit geen probleem. In andere situaties moet hiermee rekening worden gehouden.

 

Terug

8. Hoe kan ik verlof opnemen?


In eerste instantie moet u met uw werkgever overleggen of je met verlof kunt en hoe lang je met verlof wilt. Als er overeenstemming is bereikt, dan kun je de instelling waarbij de levensloopregeling is ondergebracht opdracht geven periodiek een uitkering te doen aan je werkgever die dan voor de uitkering aan u zorg draagt. Dit geld kun je gebruiken als inkomen tijdens je verlof.

 

Terug

 

9. Kan ik verlof opnemen zonder toestemming van de werkgever?


Ja, voor verlofvormen die wettelijk zijn geregeld, zoals ouderschapsverlof of palliatief (terminaal) verlof, geldt dat de werkgever moet meewerken.

 

Terug

10. Mag ik de spaarloonregeling er naast houden?


Nee, u kunt jaarlijks een keuze maken om deel te nemen aan de spaarloonregeling of aan de levensloopregeling.

 

Terug

11. Ik ben ouder dan 51 jaar en kan geen 210% meer opbouwen, geldt er een overgangsregeling?


Voor werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder zijn, maar nog geen 56 jaar, is er een overgangsregeling. Voor deze werknemers vervalt de voorwaarde dat binnen de levensloopregeling in het kalenderjaar niet meer dan 12% van het loon van dat jaar mag worden gespaard. Daardoor kunnen zij het toegestane maximale bedrag van 210% van het laatstverdiende jaarloon in een kortere periode bij elkaar sparen.

 

Terug

12.  Wat is de peildatum voor de overgangsregeling ?


31 december 2005 is de peildatum voor een speciale overgangsregeling.

31 december 2005 is de peildatum voor een speciale overgangsregeling.

 

Terug

13. Kan mijn verlofspaarregeling worden omgezet in de levensloopregeling?


Vanaf 1 januari 2006 kan niet meer in de huidige verlofspaarregeling worden gespaard, alleen nog in de levensloopregeling. Als u nu een verlofspaarregeling heeft, zult u dus nieuwe afspraken moeten maken met uw werkgever. U mag ook afspreken dat het tegoed op grond van de oude verlofspaarregeling wordt omgezet in de levensloopregeling. Tegoeden op grond van de verlofspaarregeling die niet worden omgezet, moet u ook meenemen bij de bepaling of het maximum van 210% wordt overschreden.

 

Terug

14. Ik koop mijn prépensioenafspraken af, mag ik deze storten in de levensloopregeling?


Indien u gebruik mag maken van de mogelijkheid om per 1 januari 2006 bestaande prepensioenaanspraken af te kopen, dan mag u dit bedrag zonder belastingheffing in de nieuwe levensloopregeling storten. Voor deze werknemers mag de storting meer zijn dan de voorgeschreven maximale grens van 12% van het loon. Alle andere voorwaarden van de levensloopregeling gelden wel, zoals het maximum van 210% van het jaarloon over het voorgaande kalenderjaar. Overigens mag afkoop alleen als het pensioenfonds dit toestaat.

 

Terug

15. Wat houdt de levensloopkorting in?


Op het moment dat u verlof neemt en hiervoor middelen aanwendt vanuit de levensloopregeling, dan geldt een heffingskorting van €183,- per gespaard kalenderjaar.

 

Terug

 

16. Wat houdt de ouderschapsverlof korting in?


Als ouderschapsverlof (gedeeltelijk) onbetaald is, kan de levensloopregeling gebruikt worden om het loon aan te vullen. Ook dan geldt de levensloopverlofkorting (zie hiervoor). Als u spaart in de levensloopregeling, heeft u daarnaast in de Aangifte Inkomstenbelasting ook recht op een aanvullende heffingskorting: de ouderschapsverlofkorting. Deze korting bedraagt de helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur. Dat komt op het ogenblik neer op een bedrag van ongeveer € 632 per maand bij voltijd ouderschapsverlof. Maximaal is de ouderschapsverlofkorting gelijk aan het verschil tussen het loon over het kalenderjaar en het loon over het vorige kalenderjaar.

 

Terug

17. Hoe zit het als ik in enig jaar deeltijd ga werken, demotie krijg of loonsverlaging?


Als u vooruitlopend op uw pensioen, in deeltijd gaat werken of een lager gekwalificeerde functie accepteert, mag u bij de bepaling van de maxima uit blijven gaan van het eerdere hogere loon. De loonsverlaging in verband met deeltijd of demotie moet dan wel plaatsvinden binnen 10 jaar direct voorafgaand aan de pensioendatum in de pensioenregeling. Voorwaarde is bovendien dat de deeltijdfunctie niet verder wordt beperkt dan tot 50% van de omvang van de dienstbetrekking aan het begin van die tienjaarsperiode.
Als het loon om andere redenen wordt verlaagd, kan in de loop van het jaar blijken dat het maximum van 12% van het loon is overschreden. De werkgever moet u dan het te veel gestorte bedrag in hetzelfde kalenderjaar terugbetalen en hierop de bijdrage Zorgverzekeringswet en loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden.

 

Terug

18. Kan ik mijn overuren, ATV- en/of verlofdagen omzetten in de levensloopregeling?


Ja, in overleg met de werkgever kunt u overwerkuren of ATV- en/of ADV dagen omzetten in geld die u vervolgens in de levensloopregeling stort. Ook vakantiedagen, mits boven het wettelijke minimum, kunt u omzetten in de levensloopregeling.

 

Terug

19.  Moet ik voor 1 januari kiezen tussen spaarloon of levensloopregeling ?


Nee, de mogelijkheid om in te schrijven op de spaarregeling voor levensloop is door de Tweede Kamer verlengd. Wie gebruik wil maken van de inlegmogelijkheid kan tot 1 juli kiezen tussen spaarloon en levensloop. De Tweede Kamer heeft daartoe besloten omdat de levensloop minder bekend is dan de huidige spaarloonregeling. Wie tussen 1 januari en 1 juli van spaarloon overstapt op levensloop moet de gespaarde bedragen over laten boeken naar de levensloopregeling.

 

Terug

20. Wat als door een goed beleggingsresultaat ik meer dan 210% heb gespaard?


Wanneer de totale voorziening aan het eind van het kalenderjaar 2,1 maal het jaarloon te boven gaat wordt het meerdere niet als loon in aanmerking genomen. Het totale levenslooptegoed kan dus uitkomen boven de 2,1 maal het jaarloon waardoor ook meer dan 2,1 jaarloon aan volledig verlof kan worden opgebouwd. Goede beleggingsrendementen kunnen hier bijvoorbeeld toe bijdragen.

 

Terug

 
© 2019 8baan

Keizersgracht 450-2
1016 GD Amsterdam
Tel: 020-6711888

Privacy statement Disclaimer Home Over 8baan 8baan Payroll Services Werkgevers Levensloopregeling